ANUNTURI

Nr.4308/02.11.2018


                       ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin(1)și (4) din HG nr. 286/20011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare , Primăria comunei Sâmbăta de Sus organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sâmbăta de Sus , județ Brașov .
-Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sâmbăta de Sus , astfel:
- 19.11.2018 , ora 09.00 - proba scrisă
- 19.11.2018. , ora 15.00 - interviul
- Condiții de desfășurare și participare la concurs:

• Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din HG nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții de studii:
• Studii universitare de licență absolvite cu diploma , respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul: Științe economice
Condiții speciale:
• Vechime minim 2 ani în Administrație publică
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
1. Copia actului de identitate si acte de stare civila : certificate de nastere; certificated casatorie;
2. Cerere de inscriere la concurs
3. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,
4. copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca , si dupa caz , in specialitate
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
7. Declaratie pe proprie raspunderesau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
8. Adeverință care sa ateste vechimea de minim doi ani în Administrația publică
Notă:
Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Data limita pentru depunerea dosarelor de concurs este 15.11.2018, ora 16.00


Bibliografie
 Legea nr. 215/2001, - legea administrației publice Locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare,
 Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduit al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 Legea nr. 82/1991, a contabilității , republicată, cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice v, cu modificările și completările ulterioare
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
 Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice , precum și organizarea , evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial
 Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


    Primar,                                                                                 Secretar,
ANDREAS VASILE                                                           HASU MARIANA -VERONICA

 

 

 

                                                                                                                       NR. 1482/16.03.2018
ANUNT


Primaria comunei Sambata de Sus , judet Brasov , organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de pompier S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sambata de Sus in data de 04 aprilie 2018.
Conditii special dosar inscriere concurs
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta pana la data de 02.04.2018 orele 16.00, la secretariatul Primariei comunei Sambata de Sus , un dosar care va contine urmatoarele documente:
- Opis (2 exemplare, unul ramane la dosar , altul la candidat )
- Cerere pentru participare la concurs
- Curriculum vitae
- Copie adevedrinta/diploma studii medii
- Cetatean roman , cu domiciliul in Romania
- Copie Xerox carte de identitate in termen de valabilitate
- Fisa medicala
- Cazier judiciar
Nu se accepta depunerea de dosare incomplete
Bibliografie
1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
2. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila
3. Hotararea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorica, atributiile , functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
4. OUG nr. 88/2001 privind infiintarea , organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
5. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta
6. Legea nr. 215/2001 - legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
7. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Primar, ANDREAS VASILE                                                            Secretar,LAZEA MARIANA - VERONICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi