Primar

Primar

ANDREAS VASILE


primarul comunei Sambata de Sus

 

Data nasterii : 15decembrie  1952

 

Locul nasterii : Sambata de Sus

 

Stare civila : casatorit, 2 copii

 

Religie : ortodoxa

 

Nationalitate : romana

 

Cetatenie: romana

 

2. ACTIVITATE PROFESIONALA :

 

2002 – 2008 – asociat unic SC Andra Prodimex SRL

 

2008 – present – PRIMAR Comuna Sambata de Sus

 

3. APARTENENTA POLITICA

 

Partidul Social Democrat 

 

4.ATRIBUTIILE PRIMARULUI : 

 

  ART. 63
(1) Primarul
ndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate
n calitate de reprezentant al statului, n condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2)
n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensămntului. Primarul ndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3)
n exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local,
n primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4)
n exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b)
ntocmeşte proiectul bugetului local şi contul de ncheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază,
n condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi şi emiterea de titluri de valoare n numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta
nregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct şi a sediului secundar.
(5)
n exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea
n concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi
ncetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, n condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date
n competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate
n procesul de integrare europeană n domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului,
n condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avnd anexat contractul de management.

  ART. 64
(1)
n exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recensămnt, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului n comuna sau n oraşul n care a fost ales.
(2)
n această calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

 

5. APTITUDINI SI COMPETENTE:

-simtul responsabilitatii

- capacitatea de impunere prin exemplul personal

- stapanire de sine

- seriozitate la locul de munca

- capacitate de adaptare

- capacitate de negociere

- abilitati de comunicare

- spirit de echipa

 

Înapoi